• Biblioteka

     • Regulaminy


     • Regulamin wypożyczalni

      1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.
      2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
       - wypożyczając je do domu,gozbiór podręczny, czasopisma),
       - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
      3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na okres dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia. Wykorzystane materiały muszą być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
      4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
      5. Wypożyczając materiały biblioteczne uczniowie zobowiązani są okazywać legitymację szkolną lub identyfikator.
      6. W przypadku długotrwałego przetrzymywania uczeń może być pozbawion
       - czytając lub przeglądając na miejscu (księy możliwości wypożyczania książek do domu.
      7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
      8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję.
      9. Uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres ferii zimowych. Po rozliczeniu się z wypożyczeń w danym roku szkolnym (najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego) uczniowie klas I i II mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.
      10. Młodzież klas maturalnych rozlicza się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych ze zbiorów biblioteki uczniowie mogą korzystać na miejscu w czytelni.
      11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed  odejściem rozliczyć się z biblioteką.

        

      Regulamin czytelni

      1. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Fakt korzystania z czytelni uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów dokumentują wpisem w Zeszycie odwiedzin.
      2. W czytelni należy zachować ciszę.
      3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i innych dokumentów.
      4. Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta.
      5. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić, itp.). Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
      6. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

        

      Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

      1. Z komputerów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów za zgodą dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
      2. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do Zeszytu korzystających z ICIM i zapoznać z niniejszym Regulaminem.
      3. Czas korzystania jest ograniczony ilością chętnych.
      4. Za wszystkie usterki i uszkodzenia odpowiada użytkownik komputera.
      5. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do gier i zabaw.
      6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
      7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
      8. Praca przy komputerach powinna odbywać się w ciszy, aby nie przeszkadzać innym osobom znajdującym się w czytelni.
      9. Wyszukane informacje mogą być zapisane na urządzenie zewnętrzne.
      10. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksimum dwie osoby.
      11. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu  nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.