• Dla maturzysty

     • Matura 2024

     •  

      ORGANIZACJA I PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2024

       

       Dokumenty związane z przygotowaniem i prowadzeniem egzaminu maturalnego

       

      1. Informacja dotycząca próbnego egzaminu maturalnego
      2. Komunikat o harmonogramie
      3. Informacja o organizacji matury
      4. Komunikat o dostosowaniach
      5. Komunikat o przyborach i materiałach pomocniczych
      6. Komunikat o egzaminie z informatyki FIN
      7. Komunikat o egzaminie ustnym z jezyka polskiego w 2024 Formuła 2023
      8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych      Organizacja

      1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
      2. Egzamin maturalny przeprowadza komisja okręgowa raz w ciągu roku szkolnego - w sesji wiosennej.
      3. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
      4. Przewodniczący powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej i zespoły nadzorujące do nadzorowania części pisemnej egzaminu.
      5. Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.
      6. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
      7. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.
      8. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza specjalistę, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
      9. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów. Jest ona dostępna w formie komunikatu na stronie CKE.
      10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
      11. Od 2015 roku uczeń obowiązkowo zdaje egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym i z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo może zdawać egzamin maksymalnie z 5 innych przedmiotów  na poziomie rozszerzonym.
      12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
      13. Zdający zdał egzamin maturalny:
       - jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym uzyskał minimum 30% punktów i napisał jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym.
      14. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  odpowiednio w części ustnej lub pisemnej w sierpniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej
      15. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową.
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej