• Dla maturzysty

     • Matura 2022

     •  

      ORGANIZACJA I PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2022

       

      Harmonogram Próbnej Matury w I LO z OPERONEM:  22.11. - 25.11.2021 r.

      poniedziałek – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
      wtorek– próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym
      i rozszerzonym,
      środa. – próbna matura z języków obcych w zakresie podstawowym i rozszerzonym(język angielski, język niemiecki),
      czwartek – próbna matura z przedmiotów dodatkowych w zakresie rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, geografia, wos, informatyka).

       Dokumenty związane z przygotowaniem i prowadzeniem egzaminu maturalnego

      1. Harmonogram egzaminu maturalnego 2021/2022
      2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
      3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
      4. Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny
      5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych      Organizacja

      1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
      2. Egzamin maturalny przeprowadza komisja okręgowa raz w ciągu roku szkolnego - w sesji wiosennej.
      3. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
      4. Przewodniczący powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej i zespoły nadzorujące do nadzorowania części pisemnej egzaminu.
      5. Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.
      6. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
      7. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.
      8. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza specjalistę, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
      9. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów. Jest ona dostępna w formie komunikatu na stronie CKE.
      10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
      11. Od 2015 roku uczeń obowiązkowo zdaje egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym i z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo może zdawać egzamin maksymalnie z 5 innych przedmiotów  na poziomie rozszerzonym.
      12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
      13. Zdający zdał egzamin maturalny:
       - jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym uzyskał minimum 30% punktów i napisał jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym.
      14. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  odpowiednio w części ustnej lub pisemnej w sierpniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej
      15. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową.