• RODO

     • Informacja zgodna z RODO

     • Inspektor Ochrony Danych: Liliana Kwas, e-mail: iod1lo@pcobrodnica.pl

       

      Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej    z dnia 04.05.2016 r.         L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

       

      1. Administratorem danych osobowych uczniów jest    I  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej, ul. Lidzbarska 14,  87-300 Brodnica, tel.56 498 20 16
      2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt  e-mail:  iod1lo@pcobrodnica.pl,    w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych ucznia.
      3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
      4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora.
      5. Pani/Pana  dane osobowe  oraz ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
      6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ucznia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
      7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
      8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą  wyłącznie instytucje,  upoważnione  na mocy przepisów prawa.
      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej