• Twoje Dane - Twoja Sprawa

     • O programie

     • Program realizowany jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.  Program „Twoje dane – twoja sprawa…” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.  Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:  wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;  podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;  poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;  poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;  umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;  poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;  kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.  Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w  Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).  Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów.   Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów  uodo.gov.pl Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.  Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań w ramach Programu.

      Poradnik dla szkół

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej