• Dla ucznia

   • UCZNIU!!!

    • Chcesz porozmawiać o swoich problemach?
    • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?
    • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?
    • Masz trudności z nauką?
    • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?
    • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
    • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

     

    ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

    PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

     

     

    RODZICU!!!

    • Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
    • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
    • Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
    • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
    • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
    • Szukasz pomocy?

     

    ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

    ZAPRASZAM!!!

     

    jpniewska@1lobrodnica.pl

     

     

              Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

              Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

              Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku.

              Podstawowym celem działania pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

              Zadania pedagoga szkolnego ujęte zostały także w Statucie Szkoły:

    1. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
    2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
    • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
    • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
    • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
    • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym,
    • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
    • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
    • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
    • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
    1. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z:
    • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
    • Poradnią Rodzinną,
    • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
    • Powiatowym Urzędem Pracy,
    • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
    • Komendą Powiatową Policji,
    • Sądem Rejonowym.
    1. Pedagog wyniki swojej pracy przedstawia dwa razy w roku posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
    2. Pedagog za powierzone mu obowiązki odpowiada przed Dyrektorem Szkoły.

     

              Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

    1. Zajęcia adaptacyjno-integracyjne,
    2. Zajęcia profilaktyczne:
    • zajęcia wychowawczo-edukacyjne, w tym m. in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
    • porady dla uczniów,
    • porady dla rodziców,
    • porady i konsultacje dla nauczycieli,
    • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym i kształceniem specjalnym,
    • opieka nad uczniami z opiniami dotyczącymi specyficznych trudności w uczeniu się,
    • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • współpraca z lokalnymi instytucjami,
    • opieka nad praktykantami.

     

               Do najczęściej występujących problemów należą:

    • trudności z adaptacją w nowych warunkach szkolnych (dotyczy to oczywiście uczniów klas pierwszych),
    • nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, niska odporność psychiczna młodych ludzi,
    • chwiejność emocjonalna,
    • wysoka absencja,
    • nikotynizm,
    • konflikty w zespołach klasowych.

     

              Zadania pedagoga korespondują z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej