• Niebo nad Astrobazami

     • O projekcie

     • CEL PROJEKTU

      Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W rozwiązaniu tym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach. Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych. Nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W efekcie realizacji projektu 1400 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. W 16 szkołach zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

       

      FINANSOWANIE PROJEKTU

      Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.

       

      CZAS REALIZACJI PROJEKTU

      Projekt realizowany będzie w okresie od maja 2019 roku do końca grudnia 2023 roku.

       

      ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

      • Astrofotografia;
      • Programowanie TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii;
      • Koła astronomiczno-geograficzne.

       

      REKRUTACJA NA ZAJĘCIA

      Rekrutacja uczniów trwa do końca września 2019 roku. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce "Regulamin rekrutacji".

       

      TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ W SZKOLE

      Realizacja wyżej wymienionych zajęć rozpocznie się z dniem 1 października 2019 roku.

       

      KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

      Wszelkich informacji związanych z udziałem w projekcie udzielają lokalni koordynatorzy Astrobazy:

      • pani Agnieszka ZIółkowska; aziolkowska@1lobrodnica.pl

       

      OFICJALNA STRONA PROJEKTU

      Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na oficjalnej stronie projektu.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej