• Niebo nad Astrobazami

     • Regulamin rekrutacji

     • Regulamin rekrutacji ucznia do projektu

      „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

       

      1. Rekrutacja uczestników Projektu uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie uczestnikom możliwości udziału w Projekcie bez względu na płeć oraz stopień niepełnosprawności.
      2. Wsparcie w ramach Projektu przewidziane jest dla uczniów wszystkich klas z I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.
      3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji wskazanej na stronie internetowej Projektu – deklaracja udziału w projekcie oraz kwestionariusza uczestnictwa w projekcie.
      4. Formularze będą wypełniane przez uczniów w elektronicznym generatorze dostępnym  na stronie internetowej Projektu, który będzie gromadził dane uczestników wyłącznie  na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. Po wygenerowaniu i przesłaniu dokumentów w elektronicznym generatorze podpisane przez uczniów bądź uczniów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi (w przypadku ucznia niepełnoletniego w dniu wypełniania deklaracji), dokumenty muszą być dostarczone do biura Projektu. Dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej jest warunkiem przystąpienia do Projektu.
      5. O zakwalifikowaniu ucznia do Projektu będzie decydować komisja rekrutacyjna powołana w szkole. Komisja rekrutacyjna składać się będzie z przedstawiciela dyrekcji szkoły oraz koordynatorów Astrobazy.
      6. Regulamin rekrutacji uczniów do każdego rodzaju wsparcia zawiera następujące kryteria:
      • motywacja ucznia do udziału w Projekcie,
      • wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie,
      • opinia i rekomendacja wychowawcy klasy,
      • oceny (najwyższe wyniki na poziomie szkoły  z wybranych przedmiotów odpowiadających poszczególnym formom wsparcia), udział ucznia w olimpiadach, konkursach, kołach zainteresowań.
      1. Komisja rekrutacyjna w szkole podczas kwalifikowania ucznia do wsparcia weźmie pod uwagę przewidywany czas trwania zajęć. Istotne jest, aby uczeń pozostawał uczniem szkoły do momentu, aż zakończy on pełny cykl danego wsparcia.
      2. Dla każdego ucznia komisja rekrutacyjna wypełni Oświadczenie o spełnieniu kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia w ramach projektu „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe”. Oświadczenie musi być dołączone w formie papierowej do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych uczniów i przekazane wraz z nimi do biura Projektu.
      3. W wyniku prac ww. komisji powstaną listy uczestników dla każdego rodzaju wsparcia. Szkolna komisja rekrutacyjna utworzy również listy rezerwowe uczestników Projektu, którzy uprawnieni będą do uczestnictwa w zajęciach w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
      4. Poniższa tabela przedstawia ilość punktów przyznawanych za poszczególne kryteria osobom rekrutowanym do projektu.

      Kryterium

      Punkty

      Wyniki w nauce:

      • informatyka i matematyka dla zajęć z Programowanie TIK oraz matematyczne metody w informatyce i Astronomii;
      • geografia i fizyka dla zajęć z Astrofotografii;
      • geografia o fizyka dla Koła Astronomiczno-geograficznego.

      Ilość punktów równa poszczególnym ocenom z przedmiotów, maksymalnie 12.

      Opinia i rekomendacja wychowawcy klasy.

      Opinia wychowawcy:

      • pozytywna 3 punkty;
      • negatywna 0 punktów.

      Udział ucznia w olimpiadach, konkursach kołach zainteresowań:

      Uczestnictwo w:

      • olimpiadzie 6 punkty;
      • konkursach 4 punkty;
      • kołach zainteresowań 2 punkty.

      Możliwość kontynuowania uczestnictwa w projekcie w kolejnych latach nauki w szkole.

      Uczeń klasy:

      • pierwszej 6 punkty;
      • drugiej 3 punkty;
      • trzeciej 0 punkt.

      Motywacja ucznia do udziału w projekcie

      Wyrażenie chęci zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych na poziomie rozszerzonym. Za każdy podany przedmiot z nauk matematyczno-przyrodniczych po 3 punkty.