• Pedagog szkolny

     • Pedagog szkolny

     •  UCZNIU!!!

      • Chcesz porozmawiać o swoich problemach?
      • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?
      • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?
      • Masz trudności z nauką?
      • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?
      • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
      • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

       

      ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

      PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

       

       

      RODZICU!!!

      • Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
      • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
      • Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
      • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
      • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
      • Szukasz pomocy?

       

      ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

      ZAPRASZAM!!!

       

                       pedagog@1lobrodnica.pl

       

       

       

      Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

      Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

                  Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku.

                  Podstawowym celem działania pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

       

      Zadania pedagoga szkolnego ujęte zostały także w Statucie Szkoły:

      1. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

      2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

      a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

      b. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

      c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

      d. opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym,

      e. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

      f. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

      g. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

      h. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

      3. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z

      a. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

      b. Poradnią Rodzinną,

      c. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

      d. Powiatowym Urzędem Pracy,

      e. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

      f. Komendą Powiatową Policji,

      g. Sądem Rejonowym.

      4. Pedagog wyniki swojej pracy przedstawia dwa razy w roku posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

      5. Pedagog za powierzone mu obowiązki odpowiada przed Dyrektorem Szkoły.

       

              Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

       - zajęcia adaptacyjno-integracyjne,

       - zajęcia profilaktyczne,

      • zajęcia wychowawczo-edukacyjne, w tym m. in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
      • porady dla uczniów,
      • porady dla rodziców,
      • porady i konsultacje dla nauczycieli,
      • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym i kształceniem specjalnym,
      • opieka nad uczniami z opiniami dotyczącymi specyficznych trudności w uczeniu się,
      • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
      • współpraca z lokalnymi instytucjami,
      • opieka nad praktykantami.

       

         Do najczęściej występujących problemów należą:

      • trudności z adaptacją w nowych warunkach szkolnych (dotyczy to oczywiście uczniów klas pierwszych),
      • nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, niska odporność psychiczna młodych ludzi,
      • chwiejność emocjonalna,
      • wysoka absencja,
      • nikotynizm,
      • konflikty w zespołach klasowych.

       

      Zadania pedagoga korespondują z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki.