Nawigacja

Pedagog szkolny

 UCZNIU!!!

 • Chcesz porozmawiać o swoich problemach?
 • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?
 • Masz trudności z nauką?
 • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

 

 

RODZICU!!!

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
 • Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
 • Szukasz pomocy?

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!

ZAPRASZAM!!!

 

                 pedagog@1lobrodnica.pl

 

 

 

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

            Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku.

            Podstawowym celem działania pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

 

Zadania pedagoga szkolnego ujęte zostały także w Statucie Szkoły:

1. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d. opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym,

e. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

f. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

g. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

h. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z

a. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

b. Poradnią Rodzinną,

c. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

d. Powiatowym Urzędem Pracy,

e. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

f. Komendą Powiatową Policji,

g. Sądem Rejonowym.

4. Pedagog wyniki swojej pracy przedstawia dwa razy w roku posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

5. Pedagog za powierzone mu obowiązki odpowiada przed Dyrektorem Szkoły.

 

        Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 - zajęcia adaptacyjno-integracyjne,

 - zajęcia profilaktyczne,

 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne, w tym m. in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
 • porady dla uczniów,
 • porady dla rodziców,
 • porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym i kształceniem specjalnym,
 • opieka nad uczniami z opiniami dotyczącymi specyficznych trudności w uczeniu się,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami,
 • opieka nad praktykantami.

 

   Do najczęściej występujących problemów należą:

 • trudności z adaptacją w nowych warunkach szkolnych (dotyczy to oczywiście uczniów klas pierwszych),
 • nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, niska odporność psychiczna młodych ludzi,
 • chwiejność emocjonalna,
 • wysoka absencja,
 • nikotynizm,
 • konflikty w zespołach klasowych.

 

Zadania pedagoga korespondują z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki.

Aktualności

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć